Share Hostting

 • Hosting Start 1G

  800,000/Năm
  Đăng ký ngay

   • 1 GB Dung Lượng SSD

   • 120 GB Băng Thông

   • 01 Website

   • 02 Parked Domain

   • 01 MySQL Database

   • Backup định kỳ

   • SSL Miễn phí

 • Hosting Silver 2G

  1,200,000/Năm
  Đăng ký ngay

   • 2 GB Dung Lượng SSD

   • Unlimited Băng Thông

   • 01 Website

   • 04 Parked Domain

   • 03 MySQL Database

   • Backup định kỳ

   • SSL Miễn phí

 • Hosting Silver Plus 3G

  1,500,000/Năm
  Đăng ký ngay

   • 3 GB Dung Lượng SSD

   • Unlimited Băng Thông

   • 02 Website

   • Unlimited Parked Domain

   • 05 MySQL Database

   • Backup định kỳ

   • SSL Miễn phí

 • Hosting Gold 4G

  2,000,000/Năm
  Đăng ký ngay

   • 4 GB Dung Lượng SSD

   • Unlimited Băng Thông

   • 03 Website

   • Unlimited Parked Domain

   • 07 MySQL Database

   • Backup định kỳ

   • SSL Miễn phí

 • Hosting Gold_Plus 5G

  2,500,000/Năm
  Đăng ký ngay

   • 5 GB Dung Lượng SSD

   • Unlimited Băng Thông

   • 05 Website

   • Unlimited Parked Domain

   • 09 MySQL Database

   • Backup định kỳ

   • SSL Miễn phí

 • Hosting Gold_Plus 6G

  3,000,000/Năm
  Đăng ký ngay

   • 6 GB Dung Lượng SSD

   • Unlimited Băng Thông

   • 06 Website

   • Unlimited Parked Domain

   • 10 MySQL Database

   • Backup định kỳ

   • SSL Miễn phí