أقسام الشروحات

Thông tin (2)

Thông tin

الأكثر زيارة

 Yêu cầu các website thương mại điện tử bán hàng phải đăng ký với Bộ Công Thương.

Theo Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử, các cá nhân, tổ chức muốn...

 Khắc phục lỗi DST Root CA X3 hết hạn ngày 30/09/2021 cho Windows <= Windows 7

Kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2021, chứng chỉ DST Root CA X3 được sử dụng trong chuỗi trust DST Root...