Categories

Thông tin (2)

Thông tin

Més Popular

 Yêu cầu các website thương mại điện tử bán hàng phải đăng ký với Bộ Công Thương.

Theo Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử, các cá nhân, tổ chức muốn...

 Khắc phục lỗi DST Root CA X3 hết hạn ngày 30/09/2021 cho Windows <= Windows 7

Kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2021, chứng chỉ DST Root CA X3 được sử dụng trong chuỗi trust DST Root...